Faculty
 
 
Tingting Jiang
Associate Professor
School of Electronics Engineering and Computer Science, Peking University
Address: Room 2641 No.2 Science Building, Peking University, Beijing, China
Email: ttjiang at pku.edu.cn
 
 
Ph.D. Student

Daochang Liu

finspire13 at gmail dot com

Yujia Liu

Yujia_liu at pku dot edu dot cn

Zhixuan Li

zhixuanli at pku dot edu dot cn

Zihao Liu

lzh19961031atpku dot edu dot cn

Chenxi Yang

yangchenxi@stu dot pku dot edu dot cn

Ruohua Shi

shiruohua at pku dot edu dot cn

Master Student

Yingjian Song

yingjian at pku dot edu dot cn

Yanfeng Yang

yangyanfeng@pku dot edu dot cn

Undergraduate Student

Zijian Wang

wzj52501 at pku dot edu dot cn

Graduate Alumni

Dingquan Li
dingquanli at pku dot edu dot cn
2021, PhD   Peng Cheng Lab.
Jiahe Li
jiaheli AT pku DOT edu DOT cn
2020, MS   Huawei
Xu Gao
gaoxu1024 at pku dot edu dot cn
2019, MS   Baidu
Chen Huang
hc786697890 AT 163 DOT com
2018, MS   Baidu
Zhiwei Fan
fanzw AT pku DOT edu DOT cn
2017, MS   Microsoft -> Hulu
Wen Heng
waynheng AT gmail DOT com
2018, MS   Face++ -> Tencent
Sheng Li
li_sheng at pku dot edu dot cn
2020, MS   Shopee
Fangqiu Yi
chinayi AT pku DOT edu DOT cn
2021   MEGVII
Undergraduate Alumni

Yuwen Li
None
2020, BS   None
Haitong Shi
635310875sht AT pku.edu.cn
2020, BS   ETH Zurich Master